Moj wklad w ochrone srodowiska naturalnego

Zagadnienia zaufania oraz obrony funkcji w przemyśle są głównie związane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na bazie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że znacząca grupa maszyn, a też narzędzi jest oddana do robienia funkcji w kopalniach węgla kamiennego, w których może spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która przypisuje się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a i Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w historii unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących narzędzi oraz układów ochronnych, jakie są oddane do użytku w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej reguły jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była idealnym krokiem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Unii Europejskiej. Od prawie dwudziestu lat wszyscy potrzebowaliby dostosować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi dziś w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wcielona w życie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są dane do gruncie w przestrzeniach, które są zagrożone atakiem na powierzchni oraz dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych danych do operowania w dziedzinach zagrożonych wybuchem we pomieszczeniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgody na platformie starego podejścia, były związane ale z urządzeniami elektrycznymi, jakie pragnęły wykonać wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że urządzenia elektryczne stanowią źródło zapłonu tylko w połowie przypadków. W kontakcie z obecnym, zaznaczane w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest trochę wystarczające do kupienia głębokiego stopnia ochrony, jaki stanowi proszony przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.