Obowiazki pracodawcy uzytkownika

Zgodnie z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w istocie minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, połączonych z propozycją nastąpienia w polu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w którego zakładzie wykorzystywane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do zrealizowania odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w produkcie prawnym.

Explosion protection documents to materiał zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady postępowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz pobiera na pracodawcę szereg obowiązków, których musi spełnić, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest zobowiązany do: - zapobiegania liczeniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę bycia i zdrowia pracowników.

Pracodawca musi zapewnić i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi zawierać opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metod, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto należy w stanowisku pracy wydzielić odpowiednie przestrzeni w przestrzeni zagrożenia szybkiego i określić stopień prawdopodobieństwa nastąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do zapewnienia minimalnych środków bezpieczeństwa danych w prawie. Dokument powinien być wykonany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny stanowić idealnie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca angażuje się do dania ewakuacji w sprawy, gdy przybędzie do zagrożenia.