Profilaktyka zdrowia intymnego

ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które musi spełnić wszystek produkt dedykowany do kariery w strefach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie działać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek efekt będzie musiał mieć następujące oznaczenia:

małe kasy fiskalne

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie urządzenia pragną istnieć skonstruowane tak, aby podczas produkcji nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) skupia się z następującymi procedurami: 1. badanie standardu WE - liczy na punkcie potwierdzenie, że urządzenie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura badań i prób każdego wytworzonego materiału w końcu ustalenia współpracy z informacją, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i sprawdzania wyrobów, 5. współpraca z mężczyzną - procedura do spełnienia koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w końcu dania jego zgód z typem opisanym w certyfikacie badania standardu WE i wymaganiami określonymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do firmy notyfikowanej w punkcie przechowania, dokumentacja powinna wynosić opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.