Strefy zagrozenia wybuchem dla pylow

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to dokument normatywny, który przenosi się również do urządzeń jak oraz układów kontrole. Omawiane urządzenia dane są w centralnej mierze do stawiania ich w strefach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Dyrektywa ta jest dokumentem Parlamentu Europejskiego i Porady z dnia 23 marca 1994.

Oraz w własnym systemie prawnym została zawarta na zasadzie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem dyrektywy jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich przenoszących się do narzędzi i układów ochronnych danych do używania w okolicach zagrożonych wybuchem właśnie metanu albo i pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie jeszcze do urządzeń a także systemów ochronnych oddanych do używania w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana zasada dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te przypisuje się do użytku poza omówionymi strefami ale które powodują na bezpieczne chodzenie do urządzeń oraz sposobów ochronnych danych do gruncie w odległościach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej reguły nie bierze się między innymi do produktów medycznych, które stosowane są w gronu medycznym. Nie zużywa się jej również do sprzętu oddanego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które dane są w danych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które szukają się w Dodatku nr I do informacji 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O niewielkich wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i kontrolę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy działalności w zakresach z treścią wybuchową". Urządzenia oraz style ochronne potrafią być materiałem innych dyrektyw, dotyczących innych aspektów i które jeszcze przewidują danie na nim znaku CE. Znak ten winien stanowić widoczny, prosty i odporny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Bycie się to dnia 20 kwietnia 2016 r.